WebSite X5Help Center

 
Mini M.
Mini M.
User

Dostosujcie ceną tego oprogramowania, bo jest nieadekwatna do produktu.  pl

Autor: Mini M.
Visited 1248, Followers 2, Udostępniony 0  

Jestem bardzo ciekawy czy firma incomedia wypuszczając produkt websitex5 miała na myśli testowanie produktu na użytkownikach ? i takowy użytkownik ma płacić za błędy produktu ? Rozumiem jakby oprogramowanie było stabilne pozbawione błędów ( utraty projektów , błędów generowania kodu, itp ), ale tak nie jest.
Website co aktualizacja lub nowa wersja przynosi nowe błędy i tworzenie jakiejkolwiek strony to droga przez mękę.
Jeszcze można by było zrozumieć jakby cena byłaby adekwatna do produktu, w którym trzeba non stop robić poprawki kodu itp no na pewno nie 799 zł to paranoja.

Tak więc pisząc pomysł do incomedia może pomyślicie o cenie adekwatnej do produktu, a nie wybiegacie w kosmos. Więcej użytkowników możecie zyskać takim posunięciem niż cenami, które teraz oferujecie. ( Cenami, które są bardzo zawyżone, a nawet powiem przesadzone co najmniej o 50% )P.s
Usuwanie postów przez administratorów z krytyką, a nie dążenie do poprawy wydajności oprogramowania jest bardzo nieprofesjonalne.

Posted on the
6 ODPOWIEDZI
Andrzej K.
Andrzej K.
User

A ja dorzucę od siebie, że dotychczas przedłużając licencję miałem hosting w cenie, a w tym roku dowiedziałem się od uprzejmego Promise, że czegoś takiego nigdy nie było... Może wypowie się ktoś kto przedłużał licencje w tamtym roku i teraz, czy był w web hosting po przedłużeniu kod do superhost, czy nie?

Nie wiem, czy nie są to ich ostatnie tchnienia przed całkowitym zdołowaniem, bo ostatnio to nic nowego w ramach update protection, ewentualnie co pojawiało się coś nowego to albo jako płatne objekty, albo płatne template, a w cenie nawet starych błędów do tej pory nie poprawili...

Czytaj więcej
Posted on the from Andrzej K.
Bolesław S.
Bolesław S.
User

Ja dodam, że to co wszędzie na rynku jest standardem tu jest dopiero w wersji proffesional, a jej cena jest zbyt wysoka. Moim zdaniem należy przenieść wszystkie funkcje z proffesional do Evo, a z evo do wersji podstawowej i zachować ich ceny. Wtedy to byłby produkt konkurencyjny cenowo.

Czytaj więcej
Posted on the from Bolesław S.
Promise SA
Promise SA
Icm Partner

Witaj Mini M.,

Dziękujemy za Twoje uwagi i przypominamy, że producent programu WebSite X5 często organizuje promocje, a użytkownikom poprzednich wersji zawsze oferuje zakup nowej licencji lub wydłużenia okresu trwania usługi Update Protection w niżej cenie - zachęcamy do zaglądania na stronę "Oferty" (link dostępny w menu użytkownika).

Pozdrawiamy

Czytaj więcej
Posted on the from Promise SA
Maciej D.
Maciej D.
User

Dzień dobry wszystkim.

Dziś oto pojawiła się całkiem niespodziewanie tongue-out  nowa wersja programu. W niej m.in. nowości, które sam proponowałem a więc budowa witryny oparta o syle CSS Grid! Super! Ale czy to wszystko warte jest kolejnych pieniędzy wyciąganych z wyjściem kilku dodatków opatrzonych nowym numerem wersji? Uważam, że nie! Ja wiem, że nie pracujecie tam we Włoszech za przysłowiową miskę ryżu ale moim zdaniem te wszystkie elementy dodanew ciagu ostatnich dwóch lat powinny być opatrzone numerem Versji 15....coś tam a nie 17 i należą się użytkownikom gratis jak psu miska! Przecież V15 i V16 to był jakiś na prędce tworzony absurd! Wydane w pośpiechu, różniące się pierdołami za które producent znów żądał pieniędzy! Ogarnicie to w końcu i z zróbcie coś czym zyskacie w oczach zdegustowanych użytkowników. Pomyślcie może nad zróżnicowanym cennikiem dotyczącym Update do wyższej wersji!

Pozdrawiam

Czytaj więcej
Posted on the from Maciej D.
Maciej D.
Maciej D.
User

I wiadomość do Promise: jesli wymieniam nazwę jakiegoś producenta w celu przekazania sugestii Incomedii to tego proszę nie usuwać bo tak wam się podoba tylko przekazać całość wiadomości do producenta! Proszę mi nie zmieniać treści wiadomości a przy okazji jej znaczenia bo nie macie takiego prawa. i nie zasłaniajcie się jakimś regulaminem bo on w tym momencie nie jest przeze mnie naruszony! Jasne? Spróbujcie to w końcu zrozumieć!

Czytaj więcej
Posted on the from Maciej D.
Art K.
Art K.
User

Chicałem ze swojej strony dodac, że z uporem mianiaka sexualnego nie kupię nowej wersji z tego powodu, że producent zmusza mnie do tego aby w funkcji zarządzanie dostępem OBOWIĄZKOWO wpisywać email, któremu przydzielamy określony dostęp. Udzielanie dostępu w przypadku moich użytkowników to dostęp pracowbików firm do określonych zasobów i nie są mi potrzebne ich emaile. Niestety producent trwa przy swoim i nie pozwala mi na pominiecie emaili przy logowaniu. Ot poprostu takie głupie uparte ambicjonalne gierki. NIe są to oczywiście moje durne wydumane widzimisię. Chciałbym podkreslić, że wersja  13 miała możliwośc opcjonalnego wpisania emaili użytkowników bądź rezygnacji całkowitej z tych danych. Następne wersje już opcji nie miały i zmuszały do umieszczania emaila bądź jakiś idiotyzm, który zastępował email. Nie uważam tego za coś normalnego w wykonaniu twórców programu. Z uwagi na to, że to ja płace i ja wysyłam wnioski o możliwościach i funkcjach programu to ja decyduję się na to czy płacić czy nie płacić za program. Jak na razie nie mam absolutnie zamiaru płacić za coś co nie odpowiada mi. Poczekam aż producent zacznie słuchać uwag osób płacących mu za program. Jesli natomiast producent lepiej ode mnie uważa co mi jest potrzebne to niech nie liczy na pieniądze ode mnie. Wolę dokształcić się w darmowej wersji prgramu, który rozwijany permanentnie coraz bardziej czaczyna mi odpowiadac i prawdopodobnie już niedługo nie będe zupełnie potrzebował Website nawet w wersji 89. Co do Promise to się nie denerwujcie. Ja nawet z tymi osobami nie staram się prowadzić dłuższych dialogów albowiem już rozszyfrowałem zasady działania tej firmy. Na podstawie moich pytań i ich odpowiedzi mogę wywnioskować rzecz następującą. Zadajesz pytanie, odpowiada człowiek z Promise. za miesiąc w tym samym wątku zadajesz drugie pytanie a odpowiadający artykułuje odpowiedź "z Księżyca". Wniosek: druga odpowiedź jest opracowywana przez innego człowieka, ktry nie raczył nawet zapoznać się z wcześniejszą korespondencją związaną z tą sprawą znajdującą się w danym wątku. Uważam, że jedynie masowa rezygnacja z zakupów tego programu mogłaby zmusić producenta do weryfikacji podejścia do klientów. Starałem się zamieszczać uwagi pomocowe dla twórców programu ale zawsze spotykale się to z waleniem głową w mur. dałem więc spokój. Czasami jednak dorzucam do wypowiedzi swoje zdanie dlatego, że wiele osób poważnie podchodzi do kontaktów z producentem. W przypadku tego producenta po prostu nie opłaca się. Szkoda Waszego czasu.

By the way, it should be added that with the stubbornness of a sexual sergeant I will not buy a new version because the producer forces me to enter the email to which we assign specific access in the function of access management. Giving access to my users is the access of employees to specific resources and I do not need their emails. Unfortunately, the manufacturer is on its own and does not allow me to omit e-mails when logging in. Just such stupid stubborn ambition games. It's obviously not my stupid fantasy. I would like to emphasize that version 13 had the option of optionally entering users' e-mails or canceling all of this data. The next versions of the options did not have and forced to place an email or some idiot that replaces the email. I do not think this is something normal for the creators of the program. Due to the fact that it is me wages and I send requests about the possibilities and functions of the program, I decide whether to pay or not to pay for the program. So far, I have absolutely no intention of paying for something that does not suit me. I will wait until the producer starts listening to the comments of people paying him for the program. If, on the other hand, the producer thinks better of me than I need, do not count on money from me. I prefer to develop myself in the free version of the program, which I am constantly developing more and more willing to answer and probably soon I will not need the Website even in version 89. As for Promise, do not be nervous. Even with these people, I do not try to conduct longer dialogues because I have already deciphered the principles of operation of this company. Based on my questions and their answers, I can conclude the following. You ask a question, man from Promise answers. for a month in the same thread, you ask the second question and the corresponding answer quotes from the Moon. Conclusion: the second answer is worked out by another person who did not deign to even read the previous correspondence related to this matter in the given thread. I believe that only a massive abandonment of the purchase of this program could force the manufacturer to verify the approach to customers. I tried to post help notes for the creators of the program, but it always happened to be banging your head against the wall. I gave it peace. Sometimes, however, I add my opinion to the statement because many people take contact with the producer seriously. It is simply not worth it for this producer. It's a pity your time.

Übrigens sollte ich hinzufügen, dass ich mit der Sturheit eines sexuellen Sergeants keine neue Version kaufen werde, weil der Produzent mich zwingt, die E-Mail-Adresse einzugeben, der wir einen bestimmten Zugriff in der Funktion des Zugriffsmanagements zuweisen. Den Benutzern Zugriff zu gewähren, ist der Zugriff der Mitarbeiter auf bestimmte Ressourcen, und ich benötige ihre E-Mails nicht. Leider ist der Hersteller für sich alleine und erlaubt es mir nicht, E-Mails beim Anmelden auszulassen. Nur solche dummen, hartnäckigen Ehrgeizspiele. Es ist offensichtlich nicht meine dumme Fantasie. Ich möchte betonen, dass Version 13 die Option hatte, die E-Mails der Benutzer optional einzugeben oder alle diese Daten zu löschen. Die nächsten Versionen der Optionen hatten keine E-Mail oder einen Idioten, der die E-Mail ersetzt. Ich denke nicht, dass dies für die Ersteller des Programms etwas Normales ist. Aufgrund der Tatsache, dass es mir um den Lohn geht und ich Anfragen zu den Möglichkeiten und Funktionen des Programms sende, entscheide ich, ob ich das Programm bezahlen soll oder nicht. Bisher habe ich absolut nicht die Absicht, für etwas zu bezahlen, das mir nicht passt. Ich werde warten, bis der Produzent den Kommentaren der Leute zuhört, die ihn für das Programm bezahlen. Wenn andererseits der Produzent besser von mir denkt als ich brauche, zählen Sie nicht mit Geld von mir. Ich bevorzuge es, mich in der kostenlosen Version des Programms zu entwickeln, die ich ständig weiterentwickle, und wahrscheinlich werde ich die Website wahrscheinlich auch in Version 89 nicht brauchen. Was Promise angeht, seien Sie nicht nervös. Auch mit diesen Leuten versuche ich nicht, längere Dialoge zu führen, weil ich die Prinzipien der Arbeitsweise dieses Unternehmens bereits entschlüsselt habe. Aufgrund meiner Fragen und ihrer Antworten kann ich folgendes abschließen. Du stellst eine Frage, Mann aus Promise antwortet. Für einen Monat im selben Thread stellen Sie die zweite Frage und die entsprechenden Antwortzitate vom Mond. Fazit: Die zweite Antwort wird von einer anderen Person erarbeitet, die sich nicht dazu entschlossen hat, die vorhergehende Korrespondenz, die sich auf diese Angelegenheit bezieht, im gegebenen Thread zu lesen. Ich glaube, dass nur ein massiver Verzicht auf den Kauf dieses Programms den Hersteller dazu zwingen kann, die Kundenansprache zu überprüfen. Ich habe versucht, Hilfe-Notizen für die Ersteller des Programms zu veröffentlichen, aber es war immer so, dass Sie Ihren Kopf gegen die Wand prallten. Ich habe ihm Frieden gegeben. Manchmal füge ich jedoch meine Meinung dazu hinzu, weil viele Leute den Kontakt zum Hersteller ernst nehmen. Für diesen Produzenten lohnt es sich einfach nicht. Es ist schade um deine Zeit.

Por cierto, debe agregarse que con la obstinación de un sargento sexual no compraré una nueva versión porque el productor me obliga a ingresar el correo electrónico al que asignamos acceso específico en la función de administración de acceso. Dar acceso a mis usuarios es el acceso de los empleados a recursos específicos y no necesito sus correos electrónicos. Desafortunadamente, el fabricante está solo y no me permite omitir correos electrónicos al iniciar sesión. Esos juegos de ambición tan tontas y estúpidas. Obviamente no es mi fantasía estúpida. Me gustaría enfatizar que la versión 13 tenía la opción de ingresar opcionalmente los correos electrónicos de los usuarios o cancelar todos estos datos. Las siguientes versiones de las opciones no tenían y obligaron a colocar un correo electrónico o algún idiota que reemplaza al correo electrónico. No creo que esto sea algo normal para los creadores del programa. Debido al hecho de que es mi salario y envío solicitudes sobre las posibilidades y funciones del programa, decido si pagar o no pagar por el programa. Hasta ahora, no tengo ninguna intención de pagar por algo que no me conviene. Esperaré hasta que el productor comience a escuchar los comentarios de las personas que le pagan por el programa. Si, por otro lado, el productor me piensa mejor de lo que necesito, no cuente con mi dinero. Prefiero desarrollarme en la versión gratuita del programa, que estoy desarrollando cada vez más y más dispuesto a responder y, probablemente, pronto no necesitaré el sitio web incluso en la versión 89. En cuanto a Promise, no te pongas nervioso. Incluso con estas personas, no trato de conducir diálogos más largos porque ya he descifrado los principios de operación de esta compañía. Basado en mis preguntas y sus respuestas, puedo concluir lo siguiente. Haces una pregunta, responde el hombre de la promesa. durante un mes en el mismo hilo, preguntas la segunda pregunta y las respuestas correspondientes de la Luna. Conclusión: la segunda respuesta es elaborada por otra persona que no se dignó siquiera leer la correspondencia anterior relacionada con este asunto en el hilo dado. Creo que solo un abandono masivo de la compra de este programa podría obligar al fabricante a verificar el enfoque de los clientes. Intenté publicar notas de ayuda para los creadores del programa, pero siempre sucedía que estaba golpeando tu cabeza contra la pared. Yo le di paz. A veces, sin embargo, agrego mi opinión a la declaración porque muchas personas toman en serio el contacto con el productor. Simplemente no vale la pena para este productor. Es una pena tu tiempo.

Czytaj więcej
Posted on the from Art K.