WebSite X5Help Center

 
Ondřej M.
Ondřej M.
User

Website v13 - whats new?  en

Author: Ondřej M.
Visited 2747, Followers 1, Shared 0  

Hello,

I wanted to ask whether thenew versionwill I be ableto doscrolleffectorone-pagewebsites.such asthese web www.danerigo.cz?

I alsowanted to askwhetheror version 13and previous versionsinclude featuresthat Icreatee-commerce products and my client had already products remotely via a username and password to add and edit your own?

Posted on the
7 ANSWERS - 1 USEFUL
Ondřej M.
Ondřej M.
User
Author

Hello,

I wanted to ask whether the new version will I be able to do scroll effect or one-page web sites.such as these web www.danerigo.cz?

I also wanted to ask  whether or version 13 and previous versions include features that I createe-commerce p
oducts and my client had already products remotely via a username and password to add and edit your own?

Read more
Posted on the from Ondřej M.
Jorge M.
Jorge M.
Moderator

Hello, missing little to overall impressions of the new version (V.13)
That design you can do with MobiRise, easy.
With WebSite X5 V.12. You should add code to achieve that effect
regards
Jorge M.

Hola, falta poco para las impresiones generales de la nueva versión.
Ese diseño lo puedes hacer con Mobirise, a WebSite X5 le faltaría agregar código.
Ud debería de añadir codigo para lograr ese efecto
Saludos
Jorge M.

Read more
Posted on the from Jorge M.
Ondřej M.
Ondřej M.
User
Author

It is to do this effect in version 13 or not? I'm concerned about a one site.

Read more
Posted on the from Ondřej M.
Jorge M.
Jorge M.
Moderator

Sorry, without adding code can not.
Anyway, if you are interested in V.13 should expect tolaunch.
That site is made with Bootstrap, so you recomende theMobiRise
There's even a template Incomedia that emulates that site butwithout the effects,thenseek andyou share the link to your review.

regards
Jorge M.

Lo siento, sin agregar codigo no se puede.
De todas maneras si te interesa la V.13 debes esperar al lanzamiento.
Ese sitio esta hecho con Bootstrap, por eso te recomende el Mobirise
Incluso hay una plantilla en Incomedia que emula ese sitio pero sin los efectos, luego la busco y te comparto el link para que revises.

Saludos
Jorge MEdit:
I found it: https://market.websitex5.com/es/proyectos/120061/live_preview

That's an example,it looks similarbut withouteffect.
IF you want to doand fast, tryMobirse,freeandsuch sitesis donein less than10 minutes.


Read more
Posted on the from Jorge M.
Donald B.
Donald B.
User

Hello Ondřej, of course you can create a website very similar to the one you are asking about. In version 12 for the most part. And you can create links/bookmarks to other parts of the page as they have done. It appears that site has about 9 breakpoints which is a lot and may not be needed. The hambuger menu is no problem. And X5 will fit to any screen on the last breakpoint, notice their last BP breaks the words apart, not a problem with X5. Your last BP screen stays as it is and fits to any device from there down.

One page site, no problem. You've got Pro 12, give it a go! Dig into the user guide and see what X5 can do.

The shopping cart I know next to nothing about that. Doubt if I ever use it, sorry. Maybe some improvements in V13, we'll see. As features are almost complete that's one area we'll probably see some improvements in over time along with CMS improvements.

As you know, there are other 3rd party shopping carts available also. Most hosting services have that service available that could work for you. Check them out.

That fact that X5 has a good shopping cart built in is great when you consider what other programs have to offer, next to nothing and the skill level to setup and use.

Regards - Donald

Dobrý den, Ondřej, samozřejmě můžete vytvořit webové stránky, velmi podobnou té, kterou se ptáte. Ve verzi 12 z větší části. A můžete vytvořit odkazy / záložky do ostatních částí stránky tak, jak mají udělat. Zdá se, že stránka má asi 9 zarážky což je hodně, a nemusí být zapotřebí. Nabídka hambuger není žádný problém. A X5 se hodí na jakékoli obrazovce na poslední zlomu, všimněte si jejich poslední BP přestávky slova od sebe, není problém s X5. Vaše poslední obrazovka BP zůstane v této podobě a hodí se k jakémukoli zařízení odtamtud dolů.

Jedna strana stránek, žádný problém. Musíš Pro 12, dát to jít! Kopat do uživatelské příručky a uvidíme, co X5 dá dělat.

Nákupní košík vím, že téměř nic o tom. Pochyb o tom, jestli to vůbec používat, je mi líto. Možná, že někteří zlepšení V13, uvidíme. Jako funkce jsou téměř kompletní, který je jednou z oblastí, budeme pravděpodobně vidět nějaké zlepšení v průběhu času spolu se zlepšením CMS.

Jak víte, jsou k dispozici další nákupní třetí stranou vozíky také. Většina hostingových služeb mají tuto službu k dispozici, které by mohly pracovat pro vás. Podívejte se na ně.

Skutečnost, že toto X5 má dobrou nákupní košík postavený v roce je skvělé, když si uvědomíte, co si ostatní programy nabídnout, téměř nic a úroveň dovedností k nastavení a používání.

S pozdravem - Donald

 

Read more
Posted on the from Donald B.
Ondřej M.
Ondřej M.
User
Author

Hello, Donald,

thank you very muchforyourhelpful information.Do you knowwhere I can findsimple instructions tocreate asingle pagescrollingwebsite?All systemscan do it,soI was surprised thatX5not.

Thee-shop:

I dide-commerce store.And I needthat customersadd productsthemselvesonline,because I can notinstall software oneach clientcomputerto theX5.

Please help.

Thank you very much

Read more
Posted on the from Ondřej M.